ဦးဇိုဘွဲ

မဲဆန္ဒနယ် – ဟားခါး-၁

ဦးရွှေထီးယို

မဲဆန္ဒနယ် – ဟားခါး-၂

ဦးရာလ်နှင်

မဲဆန္ဒနယ် – ဖလမ်း-၁

ဦးဆလိုင်လျန်လွယ်

မဲဆန္ဒနယ် – ဖလမ်း-၂

ဦးပူထန်ဒိတ်ခုတ်

မဲဆန္ဒနယ် – တီးတိန်-၁

ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

မဲဆန္ဒနယ် – တီးတိန်-၂

ဦးထောင်းခိုမန်

မဲဆန္ဒနယ် – တွန်းဇန်-၁

ဦးပေါင်လွန်းမင့်ထန်

မဲဆန္ဒနယ် – တွန်းဇန်-၂

ဦးဗန်ထောင်း

မဲဆန္ဒနယ် – ထန်တလန်-၁

ဒေါက်တာမှုထန်

မဲဆန္ဒနယ် – ထန်တလန်-၂

ဦးအောင်သန်း

မဲဆန္ဒနယ် – မင်းတပ်-၁

ဦးတိတ်ထန်း

မဲဆန္ဒနယ် – မင်းတပ်-၂

ဦးအောင်လျန်

မဲဆန္ဒနယ် – မတူပီ-၁

ဦးဝီကော

မဲဆန္ဒနယ် – မတူပီ-၂

ဦးကွီးထန်

မဲဆန္ဒနယ် – ကန်ပက်လက်-၁

ဦးဖွေအား

မဲဆန္ဒနယ် – ကန်ပက်လက်-၂

ဦးကံတင့်

မဲဆန္ဒနယ် – ပလက်ဝ-၁

ဦးပြေမင်း

မဲဆန္ဒနယ် – ပလက်ဝ-၂